Lärverktyg för hållbar livsstil

QLeva är ett undervisningsmaterial om hållbar livsstil med syfte att bidra till hälsa och bättre inlärning för alla barn i Sverige. Det är tänkt att genomsyra grundskolan genom att återkomma vid något eller några tillfällen i alla stadier enligt följande: i förskoleklass-åk1, åk 2-3, 4-5, 6-7 och 8-Gy 1.

Idén med materialet är att kunskapen om kroppen och hjärnan ska spridas brett och åldersanpassat till barn och ungdomar. Med inspirerande bildmaterial erhålls förståelse och genom repetitionen befästs kunskapen.  Eleverna får följa två barn som växer i takt med dem själva, i respektive årskurs. Vårdnadshavarna inkluderas vid föräldramöten så att den hållbara livsstilen blir allmän kunskap. Elevhälsan är tänkt att vara delaktig och stödjande för pedagogerna i livsstilsundervisningen, särskilt vid föräldramöten.

Med QLeva blir båda barn och vårdnadshavare medvetna om hur man tar hand om hjärnan, kroppen och varandra för att må bra.

QLeva bygger på medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet, tillämpar försiktighetsprincipen där evidens saknas och vilar på en positiv grund att barn är härliga nybakade människor som kan få ett fantastiskt liv. QLeva bidrar genom att ge förståelig kunskap och tilltro till dem själva genom att förmedla en känsla av hopp, glädje och framtidstro. Bildspel 4 inkluderar antimobbning, bygger empati och en god värdegrund.

Bakgrund

Den psykiska ohälsan har ökat bland unga i Sverige (se rapporter från Socialstyrelsen 2013 och Folkhälsomyndigheten 2018) och denna trend måste vi vuxna gemensamt arbeta för att bryta. Trötta, ledsna och okoncentrerade elever är inte undervisningsbara. Bland elever med ohållbar livsstil ser vi ökning av suicidalt beteende.

I många fall beror det i grunden på att barnet hamnat i en felaktig livsstil som rubbar den naturliga rytmen.

Människan är mycket gammal och behöver liksom andra varelser på jorden anpassa sig till naturens rytm. Det senaste århundradets tekniska utveckling har gått i ett rasande snabbt tempo. Senaste 20-25 åren har en ”digital revolution” skett. Samhället är igång dygnet runt och allt går fort. Risken finns att vi hamnar i ständig uppkoppling och glömmer vårt grundläggande behov av återhämtning. Vi måste idag aktivt värna vår dygnsvila, en bra och regelbunden kosthållning, motion och tid för lugn, ro och natur. Annars mår vår hjärna och kropp i längden inte bra.

Läromedlet QLeva för Förskoleklass består av: 

  1. Information till skolledare/rektorer
  2. Bildspel till barnen (4 st: om kroppen och sömn, mat, rörelse/stillasittande och självkänsla och värderingar)
  3. Manus till pedagog för bildspelen till elever (4 st)
  4. Elevhäfte (bilder)
  5. Lärarhandledning
  6. Bildspel till föräldramöte
  7. Manus till pedagog för bildspel föräldramöte
  8. Informationsbrev och -folder till föräldrar
  9. Handledning till Elevhälsan (skolsköterskan)

QLeva för samtliga årskurser består av liknande material anpassat till respektive ålderskategori.

Vad säger myndigheterna?

Regeringen har gett myndigheter i uppdrag att arbeta för en bättre psykisk hälsa hos unga.  Sveriges Kommuner och Landsting, Skolverket och Folkhälsomyndigheten är eniga om att hälsa och lärande hör ihop. Elevhälsans uppdrag som hälsofrämjande och förebyggande betonas och man vill se en tätare samverkan mellan elevhälsan och skolan i kunskapsförmedlingen. En bra skola arbetar aktivt och långsiktigt upprepat för en hållbar livsstil.

 

Dela på...