Handledning till pedagoger

Handledning för att använda det pedagogiska verktyget QLeva – ett material om kroppen och hållbar livsstil som ska bidra till friska, pigga elever och en god inlärning.

QLeva – Hjälp till hälsa och lärande

QLeva är ett pedagogiskt verktyg som har tagits fram för grundskolan för att främja goda levnadsvanor och bevara psykisk hälsa för barn och ungdomar. Det är framtaget av barn- och skolläkaren Åse Victorin som har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och livsstil.

Den psykiska ohälsan har ökat och fortsätter öka bland unga i Sverige. Denna trend måste vi vuxna gemensamt arbeta för att bryta. Trötta, ledsna och okoncentrerade elever är inte undervisningsbara. 

I många fall beror det i grunden på att barnet hamnat i dåliga levnadsvanor.

Under de senaste 20-25 åren har en ”digital revolution” skett. Samhället är igång dygnet runt och allt går fort. Risken finns att vi hamnar i ständig uppkoppling och glömmer vårt grundläggande behov av rytm och återhämtning. Idag måste vi aktivt värna vår dygnsvila, en bra och regelbunden kosthållning, motion och tid för lugn, ro och natur. Annars mår vår hjärna och kropp i längden inte bra.

QLeva är ett material som är tänkt att genomsyra grundskolan. Det återkommer åldersanpassat någon gång i varje stadium enligt följande:
F-klass – åk 1, åk 2-3, åk 4-5, åk 6-7 och åk 8 - Gy 1.

Tanken med materialet är att kunskapen om kroppen och hjärnan ska spridas brett till elever och vårdnadshavare. Med inspirerande bildmaterial erhålls förståelse och genom repetitionen befästs kunskapen. Vårdnadshavarna inkluderas vid föräldramöten så att den hållbara livsstilen blir allmän kunskap.

Elevhälsan (skolsköterskan) är tänkt att vara delaktig och stödjande för pedagogerna i livsstilsundervisningen, särskilt vid föräldramöten.

Läromedlet QLeva vänder sig till:

Elever
Vårdnadshavare
Pedagoger
Elevhälsan (främst skolsköterskan)

Läromedlet QLeva för respektive årskurs består av:

 1. Information till skolledare/rektorer
 2. Bildspel till eleverna (4 st)
 3. Manus till pedagog för bildspelen till elever(4 st)
 4. Elevhäfte (bilder)
 5. Handledning för pedagoger
 6. Bildspel till föräldramöte
 7. Manus till pedagog för bildspel föräldramöte
 8. Informationsbrev och -folder till föräldrar
 9. Handledning till Elevhälsan (skolsköterskan)
 10. Affischer
 11. Förslag på grupparbeten

Till dig som pedagog

Arbetet med eleverna

Allra först får elever och vårdnadshavare besvara frågorna kring levnadsvanor i QLeva-appen. Poängresultatet visar på om det finns förbättringsområden och varje elev/förälder kan sedan jobba för bättre poäng. Tanken är att efter avslutat QLeva-arbete besvara frågorna igen och kunna se förbättringen.

Lämpligen visas dessa bildspel jämnt utspritt under höstterminen, t ex en gång i månaden sept - dec. Tanken är att med bildspelen sätta ett avstamp i samband med att eleven börjar skolan. Materialet är anpassat efter elevernas ålder och deras kognitiva nivå. De fyra bildspelen består vardera av ett antal bilder, till vilka det finns talarmanus för dig som lärare.

Varje bildspel avslutas med att eleverna får sitt personliga elevhäfte utdelat. Där finns bilder att fundera vidare kring och kanske någon inspirerande uppgift eller frågor till eleven. Du kan också, fritt efter bildspel och kanske ritande, spinna vidare i diskussion med eleverna om hur det ser ut i deras liv kring dagens ämne.

Bilderna i elevhäftet påminner om de i bildspelen. Du låter eleverna jobba med häftet en stund och svarar på eventuella frågor som kommer upp. Fram till och med årskurs 4 uppmanas eleverna att ta med hem och visa och prata om häftet med sina föräldrar. Häftet tas sedan tillbaka till skolan efter signering av vårdnadshavaren.

Arbetet med föräldrarna

Lika viktigt som att ge eleverna dessa grundläggande kunskaper är att få med föräldrarna i medverkan för en hållbar livsstil. Den informationen är tänkt att de ska få i samband med det första föräldramötet. Det blir som en investering för att få piggare, men också lugnare, elever i klassen framöver.

Föräldrarna presenteras ett bildspel och även här finns färdigt talar-manus för dig som presenterande pedagog. Vid presentationen är skolsköterskan närvarande för att kunna vara behjälplig och svara på frågor kring innehållet om livsstil, kroppen, gränssättning mm. Efter avslutad presentation är det lämpligt med en frågestund, varefter alla får ett informationshäfte med föräldravägledning. Inför starten av QLeva-arbetet uppmanas vårdnadshavarna att besvara QLeva-appens frågor.

Genom att de yngre eleverna sedan kommer hem och visar sitt elevhäfte för föräldrarna, befästs kunskapen hos såväl barn som föräldrar.

Samarbetet med skolsköterskan

I början av terminen kommer pedagog och skolsköterska överens om en lämplig kväll då man tillsammans kan medverka vid föräldramöte.

Om du sedan, under livsstilsarbetets gång, märker att någon elev faller ut, d v s har en oroväckande livsstil, kan du ta direkt kontakt med skolsköterskan. Hon kallar då eleven och föräldrarna till ett särskilt hälsosamtal. På detta vis kommer elevhälsan in tidigt och kan arbeta förebyggande för en hållbar livsstil, vilket är ett av elevhälsans huvudmål.

Information till pedagogen om ELEVHÄFTE

Elevhäftet ”Hanna och Filip” skrivs ut innan arbetet med QLeva-materialet påbörjas.  Varje elev ska få ett eget häfte där eleven kan skriva sitt namn, eller initialer, högst upp på första sidan.

Tanken är att eleverna, efter att ha sett dagens bildspel, ska gå igenom de sidor i häftet som har med dagens bildspel att göra. Det finns alltså ett visst antal sidor som hör till varje bildspel. Samma dag får eleverna, upp t o m åk 4, ta med sig häftet hem för att berätta om bilderna för någon förälder, som sedan får signera att hen sett vad man lärt ut i skolan. På så sätt blir vårdnadshavarna, förutom information på föräldramötet, påminda om skolans arbete för hållbar livsstil och budskapet blir allmän kunskap.

Allmänt om QLeva-appen, elevhäftet, bildspelen och bilderna

QLeva-appens frågor, före och efter QLeva-arbetet i skolan, blir ett mätinstrument för hur elevens levnadsvanor är och utvecklas samt hur stödet för bra levnadsvanor är från vårdnadshavaren.

Elevhäftet ska påminna om bilderna i bildspelen och eleverna, upp till åk 4, informeras om att de kan berätta om bilderna för sina föräldrar, efter varje genomgånget bildspel. Själva bildspelen består av lämpligt antal bilder för att eleverna ska hålla intresset uppe. Bildspelen kan sedan inspirera till vidare samtal med eleverna kring viktiga saker. Eleverna kan ha många frågor.

Bildspelen är tänkta att visas på eleverna med ca 1 månads mellanrum under höstterminen – förslagsvis det första i början av september - december.

QLeva materialet är tänkt som ett avstamp och bör därför ligga tidigt. En god attityd till och kunskap om kropp, hjärna och samvaro är grundläggande för alla barn och ungdomar för att må bra och därmed ha lättare att lära.

Slutligen

Arbetet med QLeva kommer inte att ta mycket tid i anspråk. Totalt cirka 4 timmar under höstterminen plus föräldramötet.

Målsättningen är piggare och gladare elever som blir lättare att undervisa - en vinst för alla inblandade och en investering i våra unga och framtiden.

 

Lycka till!

Eventuella frågor kring materialet eller dess användning mottages och besvaras av

Åse Victorin , ase.victorin@gmail.com              www.qleva.se