Information till skolledare

Till Skolledare/Rektorer

Information till skolledare/rektorer om lärverktyget QLeva – ett material om kroppen och hållbar livsstil som ska bidra till friska, pigga elever och en god inlärning.

QLeva – Hjälp till hälsa och lärande

QLeva är ett pedagogiskt verktyg som har tagits fram för grundskolan för att främja en hållbar livsstil och bevara den goda hälsa de flesta barn har när de börjar skolan.

QLeva är framtaget av barn- och skolläkaren Åse Victorin som har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och hållbar livsstil.

Den psykiska ohälsan har ökat bland unga i Sverige (se Socialstyrelsens rapport 2017 Psykisk ohälsa bland unga) och denna trend måste vi vuxna gemensamt arbeta för att bryta. Trötta, ledsna och okoncentrerade elever har svårare att lära. 

I många fall beror det i grunden på att den unga hamnat i felaktiga levnadsvanor.

Under de senaste 20-25 åren har en ”digital revolution skett. Samhället är igång dygnet runt och allt går fort. Risken finns att vi hamnar i ständig uppkoppling och glömmer vårt grundläggande behov av rytm och återhämtning. Idag måste vi aktivt värna vår dygnsvila, en bra och regelbunden kosthållning, motion och tid för lugn, ro och natur. Annars mår vår hjärna och kropp i längden inte bra.

Sparar tid och pengar

Psykisk ohälsa hos elever betyder oroliga vårdnadshavare, merarbete för rektorer och pedagoger och i förlängningen högre kostnader för såväl skolan som samhället. Genom att bevara en god fysisk och psykisk hälsa med ett hälsofrämjande arbete av hög kvalitet blir det en vinst för alla. Med QLeva samarbetar alla vuxna kring barnen som får samma budskap.

QLeva är ett hälsofrämjande verktyg som är tänkt att genomsyra grundskolan. Det återkommer åldersanpassat någon gång i varje stadium enligt följande:
i F-klass – åk1, åk 2-3, åk 4-5, åk 6-7 och åk 8-Gy 1.

Det handlar om två barn, Hanna och Filip, som känns igen och ”växer med” eleverna för att till slut bli tonåringar. Idén med materialet är att kunskapen om kroppen och hjärnan ska spridas brett till alla elever och deras föräldrar. Med inspirerande bildmaterial erhålls förståelse och genom repetitionen befästs kunskapen. Vårdnadshavarna inkluderas vid föräldramöten så att den hållbara livsstilen blir allmän kunskap. Elevhälsan är tänkt att vara delaktig och stödjande för pedagogerna i livsstilsundervisningen, särskilt vid föräldramöten.

QLeva vänder sig till:

Elever
Vårdnadshavare
Pedagoger
Elevhälsan (främst skolsköterskan)

QLeva för respektive årskurs består av:

 1. Information till skolledare/rektorer
 2. Bildspel till eleverna (4 st: om kroppen och sömn, mat, rörelse/stillasittande och självkänsla/värderingar)
 3. Manus till pedagog för bildspelen till elever(4 st)
 4. Elevhäfte (bilder)
 5. Lärarhandledning
 6. Bildspel till föräldramöte
 7. Manus till pedagog för bildspel föräldramöte
 8. Informationsbrev och Föräldravägledning till föräldrar
 9. Handledning till Elevhälsan (skolsköterskan)
 10. Affischer inom respektive område
 11. Förslag på grupparbeten

Pedagoger får följande information

Arbetet med eleverna

Allra först får elever och vårdnadshavare besvara frågorna kring levnadsvanor i QLeva-appen. Poängresultatet visar på om det finns förbättringsområden och varje elev/förälder kan sedan jobba för bättre poäng. Tanken är att efter avslutat QLeva-arbete besvara frågorna igen och kunna se förbättringen.

QLeva-arbetet startas med att bildspel 1 visas. Bildspelen visas sedan jämnt utspritt under höstterminen, t ex en gång i månaden sept-dec. Tanken är att med bildspelen sätta ett avstamp i samband med att eleven börjar skolan. Materialet för eleverna är anpassat efter deras ålder. De fyra bildspelen består vardera av ett antal bilder utifrån respektive tema. Till varje bild finns talarmanus för dig som lärare.

Varje bildspel avslutas med att eleverna får arbeta en stund i sitt eget QLeva-häfte, som de får i samband med första bildvisningen. Det kan vara att rita något som bildvisningen inspirerat till eller att svara på några frågor. Pedagog kan också, fritt spinna vidare i diskussion med eleverna om hur det ser ut i deras liv kring dagens ämne.

Bilderna i elevhäftet påminner om de i bildspelen. Pedagog berättar för eleverna om den uppgift de har efter dagens bildspel. I yngre årskurser, upp t o m åk 4, uppmanas eleverna att ta hem och visa sina föräldrar och själva berätta om bilderna i häftet och det man pratat om i skolan. Häftet tas sedan tillbaka till skolan efter signering av vårdnadshavaren. För äldre elever behålls häftet i skolan. Efter avslutat QLeva-arbete får eleverna välja om de vill ta hem sitt häfte.

Arbetet med föräldrarna

Lika viktigt som att ge eleverna dessa grundläggande kunskaper är att få med föräldrarna i medverkan för en hållbar livsstil. Den informationen är tänkt att de ska få i samband med det första föräldramötet. Det blir som en investering för att få piggare, men också lugnare, elever i klassen framöver.

Föräldrarna presenteras ett bildspel och även här finns färdigt talar-manus för den presenterande pedagogen. Vid presentationen är skolsköterskan lämpligen närvarande för att kunna vara behjälplig och svara på frågor kring innehållet om livsstil, kroppen, gränssättning mm. Efter avslutad presentation är det lämpligt med en frågestund, varefter alla får ett informationshäfte med föräldravägledning. Inför starten av QLeva-arbetet uppmanas vårdnadshavarna att besvara QLeva-appens frågor.

Genom att barnen t o m åk 4 kommer hem och går igenom sitt elevhäfte med föräldrarna, befästs kunskapen hos såväl barn som föräldrar. Det ger också chans till goda samtal.

Samarbetet med skolsköterskan

I början av terminen kommer pedagog och skolsköterska överens om en lämplig kväll då man tillsammans kan medverka vid föräldramöte.

Om pedagogen sedan, under livsstilsarbetets gång, märker att någon elev faller ut, d v s har en oroväckande livsstil, kan kontakt tas direkt med skolsköterskan. Hon kallar då eleven och föräldrarna till ett särskilt hälsosamtal. På detta vis kommer elevhälsan in tidigt och kan arbeta förebyggande för en hållbar livsstil, vilket är ett av elevhälsans huvudmål.

Praktisk information till pedagogen om ELEVHÄFTE Förskoleklass

Elevhäftet ”Hanna och Filip” finns digitalt men skrivs ut innan arbetet med QLeva-materialet påbörjas.  Varje elev ska få ett eget häfte som den som kan skriver sitt namn, eller initialer, på högst upp på första sidan.

Tanken är att eleverna, efter att ha sett dagens bildspel, ska gå igenom de sidor i häftet som har med dagens bildspel att göra. Det finns alltså ett visst antal sidor som hör till varje bildspel. Samma dag får eleverna, t o m åk 4, ta med sig häftet hem för att berätta om bilderna för någon förälder, som sedan får signera att man sett vad barnet lärt sig i skolan. På så sätt blir föräldrarna, förutom information på föräldramötet, påminda om skolans arbete för hållbar livsstil.

Allmänt om QLeva-appen, elevhäftet, bildspelen och bilderna

QLeva-appens frågor, före och efter QLeva-arbetet i skolan, blir ett mätinstrument för hur elevens levnadsvanor är och utvecklas samt hur stödet för bra levnadsvanor är från vårdnadshavaren.

Elevhäftet ska påminna om bilderna i bildspelen och barnen informeras om att de kan berätta om bilderna för sina föräldrar, efter varje genomgånget bildspel. De yngre får även rita i sitt QLeva-häfte. Själva bildspelen består bara av 5-max 8 bilder för de yngre barnen så att de ska orka lyssna. Bildspelen kan sedan inspirera till vidare samtal med eleverna kring viktiga saker. Ämnen som tas upp kan ge många frågor.

Bildspelen är tänkta att visas för eleverna med ca 1 månads mellanrum under höstterminen – förslagsvis det första i början av september - december.

QLeva materialet är tänkt som ett avstamp och bör därför ligga tidigt. En god förståelse för kropp, hjärna och samvaro är grundläggande för alla barn.

Slutligen

Arbetet med QLeva kommer inte att ta mycket tid i anspråk. Totalt cirka 4 timmar under höstterminen plus föräldramötet.

Målsättningen är piggare och gladare elever som blir lättare att undervisa - en vinst för alla inblandade och en investering i våra barn och framtiden.

Eventuella frågor kring materialet eller dess användning mottages och besvaras av

Åse Victorin , ase.victorin@gmail.com              www.qleva.se

Vad säger myndigheterna?

SKL Sveriges Kommuner och Landsting

Har arbetat med projektet Psynk  - för främjande av samverkan i arbetet för en bättre psykisk hälsa bland unga.

Man poängterar likvärdighet och det systematiska kvalitetsarbetet. Skolans elevhälsa kan vara delaktig i att utveckla skolan och undervisningen i ett närmare samarbete, bl a i arbetet för en hållbar livsstil bland unga.

Man menar att hälsa och lärande är intimt sammankopplade och vill hitta goda metoder för att förebygga psykisk ohälsa.

I SKL:s  framtagna ”TIDIGA LISTA” i punktform vill man börja med barnen.

I punkt 6 står att man ska sträva efter att de ska få hjälp att ta hand om sin kropp och hjärna. Hur vi skyddar vår hjärna från överbelastning och stress.

Skolverket

Regeringsuppdrag finns för att förstärka elevhälsan. Man vill öka kunskapen om detta.

Skollagen 2011 poängterar vikten av elevhälsan och rektors ansvar.

Utbildar rektorer, politiker/tjänstemän, huvudmän om elevhälsans uppdrag med hälsofrämjande och förebyggande arbete samt att det behöver lyftas fram i skolans verksamhet.

Elevhälsan ska stärka elevernas möjlighet att uppnå målen.  Hälsa och lärande hör ihop.

FHM – Folkhälsomyndigheten

Betonar att hälsa, lärande och skola hör ihop samt att elevhälsan kan göra stora insatser i skolan när det gäller livsstil. Man menar att hälsofrämjande kunskap måste förmedlas till de unga.  Skolans elevhälsa skulle kunna få en mer central position i skolan.

En bra skola främjar psykisk hälsa och satsar på prevention tidigt.

Observera

©QLeva innebär att allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kopiering till berörda målgrupper för skola som tecknar prenumeration är tillåtet, men inte spridning till andra skolor.

Beställning av QLeva för en årskurs betyder tillgång till allt material för det läsåret.

Inför nästa läsår förnyas prenumerationen automatiskt om skolan inte säger upp den.  QLeva materialet kommer kontinuerligt att utvecklas och uppdateras.  Varmt välkommen med synpunkter.

GDPR

Inför arbetet med QLeva får vårdnadshavare, via skolan, samtycka till sitt barns medverkan i livsstilsarbetet i enlighet med GDPR.

QLeva beskriver tydligt vad man samtycker till, att samtycket lätt kan återkallas och samtliga data tas bort. Det beskrivs vad insamlad data ska användas till – för  kontinuerlig förbättring av QLeva-materialet och för statistik och forskning kring barn och ungdomars hälsa på gruppnivå. All data kommer att bevaras i en databas med maximal säkerhet. Ingen data kommer att användas av tredje part.