Information till vårdnadshavare

Det går att arbeta aktivt och långsiktigt förebyggande för att främja bra levnadsvanor för unga. Det kan göras med hjälp av ett konkret webbaserat och fysiskt verktyg som heter QLeva – Hjälp till hälsa och lärande. Vårdnadshavare får stöd i sitt föräldraskap av QLeva på olika sätt. Din stora betydelse för ditt barns liv och utveckling kan inte nog betonas. Ditt barn får med QLeva ett eget elevhäfte, med bl a bilder från de fyra bildspel som kommer att visas för dem.  Det ingår också lite tänkvärda uppgifter att jobba med i sitt QLeva-häfte. Fram till och med åk 4 tar de med sig häftet hem till er, berättar vad de fått lära sig, och ni får signera att ni tagit del av ert barns arbete.

OBS! Det är viktigt att du ser till att ditt barn tar med det fysiska elevhäftet tillbaka till skolan.

Elevhäftet finns även digitalt, men många tycker om att läsa det i pappersform vilket vi förordar.

Vi vet att den psykiska ohälsan har ökat bland unga i Sverige och den trenden kan vi vuxna gemensamt arbeta för att bryta.  Eftersom samhället blivit mer stressfyllt måste vi aktivt värna vår dygnsvila, en bra och regelbunden kosthållning, motion och tid för lugn, ro och natur. Annars mår vår hjärna och kropp i längden inte bra.

QLeva är ett åldersanpassat undervisningsmaterial om hållbar livsstil som är tänkt att genomsyra grundskolan från 6 – 16 år.

Det återkommer i förskoleklass, åk 2, 4, 6 och 8 (används även för Gy) och handlar om två barn, Hanna och Filip, som känns igen och ”växer med” eleverna. Idén med materialet är att sprida kunskapen om kroppen och hjärnan och hur att ta hand om varandra, för att må bra.  Med inspirerande bildmaterial erhålls förståelse och genom repetitionen befästs kunskapen.

Ni vårdnadshavare inkluderas vid föräldramöten, med skriftlig Föräldravägledning, genom ditt barns elevhäfte samt genom QLeva-appen. Hela QLeva-arbetet inleds med att ni och ert barn besvarar era respektive frågor i den och får ett resultat på era levnadsvanor som de ser ut idag. Sedan kan ni jobba tillsammans för bättre poäng!

Hela QLeva arbetet börjar med att ni och ert barn:

  1. Godkänner ert och ert barns deltagande i hälsoarbetet i enlighet med GDPR
  2. Svarar på app-frågorna innan första bildspelet visas i skolan.
  3. Ni deltar på föräldramötet och läser föräldravägledningen
  4. Sedan följer ni upp med att svara på samma frågor efter avslutat QLeva-arbete (i slutet av terminen) Då kan ni se om lyckats få högre poäng!

QLeva-appen når du redan idag via grön flik på www.qleva.se och med användande av skolans kod som rektor erhållit. - Besvara frågorna redan idag!

GDPR

Inför arbetet med QLeva ska du som vårdnadshavare samtycka till sitt barns medverkan i livsstilsarbetet, i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Ni samtycker i och med det till att ni och ert barn önskar delta i hälsoarbetet, vilket innebär personligt engagemang där man svarar på frågor om livsstil och sedan arbetar för förbättrade levnadsvanor om det behövs. Samtycket kan lätt återkallas och samtliga data tas då bort. Den data som insamlas är tänkt att användas för att utvärdera och förbättra QLeva-materialet. Man kan även föra statistik och forska om barn och ungas hälsa relaterad till levnadsvanor på gruppnivå. Individens resultat ska inte analyseras utan de olika åldersgruppernas. All data kommer att bevaras i en databas med maximal säkerhet. Ingen data kommer att användas av tredje part.

QLeva är framtaget av barn- och skolläkaren Åse Victorin som har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och hållbar livsstil.