QLeva för vården

Primärvården får fler och fler unga som söker för lättare psykiska besvär. Om besvären hindrar ett fungerande liv och normal utveckling benämns det psykisk ohälsa. Många gånger beror den på dåliga levnadsvanor med ofta kronisk stress och för dålig återhämtning. QLeva är ett konkret lärverktyg som flera personalkategorier inom vården kan använda som grund för arbetet med psykoedukation för en hållbar livsstil. Med QLevas inspirerande bilder och material blir såväl patienten som vårdnadshavare upplysta.

Arbetet med patienterna

Kunskapsmaterialet är anpassat till patienternas ålder och kategoriseras efter årskurs i skolan, varför de ofta benämns "elever". QLeva kan även användas i skolans hälsofrämjande arbete. Texter belyser vad bilderna vill förmedla. Totalt rör det sig om fyra bildspel (Kroppen och sömn, Kroppen och mat, Kroppen och rörelse och Självkänsla och värderingar) med varierande antal bilder utifrån vad eleverna bedöms orka med. Efter visat bildspel kan de jobba med sitt elevhäfte, som knyter an till bildspelet, för egen reflektion. Bildspelen handlar om två elever i deras egen ålder, Hanna och Filip, som är tecknade av illustratören Malin Svarén. Varje bildspel tar upp ett viktigt ämne med inspirerande och lättförståeliga bilder som tilltalar vald åldersgrupp. Förslagsvis visas ett bildspel/besök och ett-två  bildspel/månad. De går bra att visa i mindre grupp av ungdomar eller enskilt. 

I inloggningskyddad del återfinns allt material man behöver:

1. Information till verksamhetschef   2. Handledning till behandlare   3. Informationsblad till väntrum   4. Fyra bildspel för patient/elev (fem ålderskategorier)   5. Behandlarens manus till bildspelen   6. Elevhäften     7. Föräldravägledning   8. Affisch till väntrum

Föräldravägledning är en viktig del av QLeva. Denna kan skrivas ut och behandlaren går igenom densamma vid första besöket, förslagsvis när patienten/eleven jobbar med sitt elevhäfte. Vårdnadshavarna får med sig skriften hem om hur de kan hjälpa sitt barn till hälsa och lärande.

De fyra bildspelen med tillhörande affischer:

Kroppen och sömn (inklusive kroppens utveckling), Kroppen och mat, Kroppen och rörelse/stillasittande, Självkänsla och värderingar

Behandlaren får till varje bildspel tydliga manus och även förslag på övningar och diskussionsämnen. Varje bildspel avslutas med att eleverna får arbeta en stund med material som bildvisningen inspirerat till. De gör de i sitt eget QLeva-häfte, som de får i samband med första bildvisningen. Behandlaren kan också, fritt efter bildspelet, spinna vidare i diskussion om hur det ser ut i patientens liv kring dagens ämne. Dagens avsnitt i elevhäftet arbetar eleven med på vårdcentralen och när det är klart väljer eleven själv att ta med det hem eller inte. Elevhäftet ska i så fall återföras vid nästa återbesök för att åter användas efter nästa bildspel.

Affischer anknyter och påminner om det viktigaste i varje bildspel. De kan vara bra att skriva ut och sätta upp i behandlingsrummet som påminnelse och inspiration till vidare samtal.

Arbetet med föräldrarna

Lika viktigt som att ge den unga dessa grundläggande kunskaper är att få med föräldrarna i medverkan för en hållbar livsstil. Den informationen är tänkt att de ska få i samband med det första QLeva-besöket hos behandlaren. Föräldrarna får en skriftlig QLeva föräldravägledning. Behandlaren går igenom den, sida för sida, tillsammans med föräldrarna, lämpligen då patienten jobbar med elevhäftet.

QLeva-appen

För att inspirera såväl patient som förälder kan VC använda QLeva-appen som ingår. Lämpligen svarar patient och förälder på appens frågor som inledning inför QLeva-arbetet. När allt är klart får de besvara frågorna igen och man kan se förändring/förbättring av sin poäng. Med appen tävlar den unga med sig själv mot bättre levnadsvanor. Vårdnadshavaren har en egen del i appen som handlar om hur de stöder sitt barn till bra levnadsvanor. Appen möjliggör dialog i familjen om bra livsstil och vad man tillsammans kan göra för att få högre poäng och en helt grön poängstapel! Den betyder bra livsstil och goda förutsättningar till hälsa och lärande.

Samarbete med andra 

Om behandlaren stöter på problem eller misstänkta somatiska orsaker ska man konsultera den initialt behandlande läkaren. Kanske behöver ytterligare undersökningar göras eller remisser skickas? 

 

 KOM IGÅNG PRAKTISKT MED QLEVA!

1. VC-chef beslutar att VC vill arbeta med QLeva. Börja med att skicka ett mail till info@qleva.se så återkommer vi till er. Förslagsvis beställer VC föreläsningen  "Kom igång med QLeva" då vi kan komma till er.

2. Skriv ut skriftlig information om QLeva till patienter/vårdnadshavare i väntrummet samt skriv ut och sätt upp en affisch där om att er vårdcentral valt att arbeta med QLeva. När VC kommit igång med QLeva-arbetet kan man beställa certifiering. Ett certifikat kan då erhållas vilket även det kan hängas i väntrummet.

NÄR PATIENT SÖKT OCH VARIT PÅ FÖRSTA BESÖK HOS LÄKARE - KONSTATERAD PSYKISK OHÄLSA (annan somatisk orsak utesluten)

3. Ladda ner och kopiera Elevhäfte för patientens/elevens aktuella åldersgrupp/årskurs. Skriv även ut tillhörande affischer.

4. Ladda ner och kopiera Föräldrainformationen till varje familj (ett per elev, två om delat boende). Delas ut i samband med första QLeva-besöket hos vald behandlare.

5.  Inför bildspelsvisning ladda ner och skriv ut manus till det bildspel som ska visas.

6. Inled första besöket med att både patient och förälder får svara på frågorna i QLeva-appen. Därefter visas bildspel 1. När patienten efter bildspelet jobbar med motsvarande del i sitt QLeva elevhäfte, går behandlaren igenom Föräldravägledningen med förälder. Kom sedan överens om lämpliga tidpunkter för kommande tre bildspel som patienten ska få se. De tar vardera cirka 30 min beroende på individen. Förslagsvis ett bildspel per besök varannan vecka. Elevhäftet får de som vill ta med hem, men måste i så fall ta med det till nästa besök. Elevhäftet kan också lämnas kvar på VC.  Behandlaren förvarar i så fall elevhäftet till nästa bildspelstillfälle. 

 QLeva tar inte mycket tid - men ger mycket tillbaka

Arbetet med QLeva kommer inte att ta mycket tid i anspråk. Totalt cirka 4 timmar fördelade på lika många besök. Beroende på individ följer man sedan upp med det antal besök som behövs (gärna KBT/MI). Efter avslutat QLeva-arbete (samtliga bildspel visade) är det bra att följa upp med att åter svara på frågorna i QLeva-appen. Där kan den konkreta förbättringen följas för såväl patient som förälder. Målsättningen är förbättrad psykisk hälsa och gedigen kunskap hos elev och föräldrar om hur man tar hand om hjärnan, kroppen och varandra för att må bra - en vinst för alla inblandade och en investering i våra unga och framtiden.