För elevhälsan

Information till elevhälsan om läromedlet QLeva – ett material om kroppen och hållbar livsstil som ska bidra till friska, pigga elever och en god inlärning.

QLeva – Hjälp till hälsa och lärande

QLeva är ett läromedel för grundskolan framtaget för att främja en hållbar livsstil och psykisk hälsa för alla barn. Det är framtaget av barn- och skolläkaren Åse Victorin som har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och livsstil.

Den psykiska ohälsan har ökat bland unga i Sverige på senare år trots, eller kanske på grund av, vår höga materiella standard. Denna trend måste vi vuxna gemensamt arbeta för att bryta. Trötta, ledsna och okoncentrerade elever är inte undervisningsbara. 

I många fall beror det i grunden på att barnet hamnat i en felaktig livsstil.

Människan som varelse är mycket gammal och är liksom andra varelser på jorden anpassad till naturens rytmer. Det senaste århundradets utveckling har gått i ett rasande snabbt tempo. Under de senaste 20-25 åren har en ”digital revolution” skett. Samhället är igång dygnet runt och allt går fort. Risken finns att vi hamnar i ständig uppkoppling och glömmer vårt grundläggande behov av återhämtning. Idag måste vi aktivt värna vår dygnsvila, en bra och regelbunden kosthållning, motion och tid för lugn, ro och natur. Annars mår vår hjärna och kropp i längden inte bra.

 QLeva är ett undervisningsmaterial om hållbar livsstil som är tänkt att genomsyra grundskolan. Det ska då återkomma åldersanpassat vid ett par tillfällen i varje stadium; i förskoleklass, åk 2, 4, 6 och 8.  Idén med materialet är att kunskapen om kroppen och hjärnan ska spridas brett till alla Sveriges barn. Med inspirerande bildmaterial erhålls förståelse och genom repetitionen befästs kunskapen. Vårdnadshavarna inkluderas vid föräldramöten så att den hållbara livsstilen blir allmän kunskap. Elevhälsan (skolsköterskan) är tänkt att vara delaktig och stödjande för pedagogerna i livsstilsundervisningen, särskilt vid föräldramöten.

 Läromedlet QLeva vänder sig till:

Elever

Vårdnadshavare

Pedagoger

Elevhälsan (främst skolsköterskan)

Läromedlet QLeva Förskoleklass består av: 

  1. Information till skolledare/rektorer
  2. Bildspel till barnen (4 st)
  3. Manus till pedagog för bildspelen till elever(4 st)
  4. Elevhäfte (bilder)
  5. Lärarhandledning
  6. Bildspel till föräldramöte
  7. Manus till pedagog för bildspel föräldramöte
  8. Informationsbrev och -folder till föräldrar
  9. Handledning till Elevhälsan (skolsköterskan)

Till dig som skolsköterska

Pedagogens arbete med eleverna

Pedagogen kommer under höstterminen i förskoleklass att jämnt utspritt, t ex en gång i månaden sept-dec, visa fyra bildspel om livsstil för förskolebarnen. Tanken är att med bildspelen sätta ett avstamp i samband med att barnet börjar skolan. Materialet för elever i förskoleklass är anpassat efter barnens låga ålder och att de inte kan läsa. De fyra bildspelen består vardera av 5-max 6 bilder och ett talar-manus till pedagogen. Varje bildspel avslutas med att barnen får en uppgift att rita något som bildvisningen inspirerat till. De gör de i sitt eget QLeva-häfte, som de får i samband med första bildvisningen.

Pedagogen kan också, fritt efter bildspel och ritande, spinna vidare i diskussion med barnen om hur det ser ut i deras liv kring dagens ämne.

Arbetet med föräldrarna

Lika viktigt som att ge barnen dessa grundläggande kunskaper är att få med föräldrarna i medverkan för en hållbar livsstil. Den informationen är tänkt att de ska få i samband med det första föräldramötet. Det blir som en investering för att få piggare men också lugnare elever i klassen framöver.

Pedagogen presenterar ett bildspel för föräldrarna och även här finns färdigt talar-manus. Bildspelet handlar om hållbar livsstil för deras 6-åring samt ger vägledning när det gäller gränssättning och annat de kan göra för att hjälpa sitt barn. Vid bildspels-presentationen är det viktigt att du som skolsköterska är närvarande för att kunna vara behjälplig och svara på frågor kring ämnen du behärskar som en hållbar livsstil, kroppen, gränssättning mm. Efter avslutad presentation är det lämpligt med frågestund som du medverkar i, varefter alla får ett informationshäfte med föräldravägledning.

Det är bra om du också informerar om ditt övriga elevhälsoarbete och att du finns där om vårdnadshavare eller barnet själv önskar extra stöd när det gäller livsstil.

Samarbetet med pedagogen

I början av terminen kommer pedagog och skolsköterska överens om en lämplig kväll då man tillsammans kan medverka vid föräldramöte.

Om pedagogen sedan, under livsstilsarbetets gång, märker att någon elev faller ut, d v s har en oroväckande livsstil, ska hen kunna ta direkt kontakt med skolsköterskan. Du kallar sedan eleven och föräldrarna till ett särskilt hälsosamtal. På detta vis kommer elevhälsan in tidigt och kan arbeta förebyggande för en hållbar livsstil, vilket är ett av elevhälsans huvudmål.

Slutligen

Införandet av QLeva kommer i slutändan att spara in arbete för dig som skolsköterska. Du deltar i föräldramötet, men genom att QLeva införs i undervisningen kommer elever och föräldrar att få ökad och likartad kunskap om hållbar livsstil. Chansen ökar att barnen kommer att må bättre.

Målsättningen är piggare och gladare barn som blir lättare att undervisa. En vinst för alla inblandade och en investering i våra barn och framtiden.

 

Lycka till!

Eventuella frågor kring materialet eller dess användning mottages och besvaras av

Åse Victorin , ase@qleva.se

Dela på...

Genvägar