Handledning till elevhälsopersonal

För Elevhälsan

Information till elevhälsan om det pedagogiska verktyget QLeva – ett material om kroppen och hållbar livsstil som ska bidra till friska, pigga elever och en god inlärning.

QLeva – Hjälp till hälsa och lärande

QLeva är ett webbaserat verktyg för grundskolan, framtaget för att främja en hållbar livsstil och bevara god psykisk hälsa hos barn och ungdomar.

Det är framtaget av barn- och skolläkaren Åse Victorin som har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och livsstil.

Den psykiska ohälsan har ökat och ökar bland unga i Sverige. Denna trend måste vi vuxna gemensamt arbeta för att bryta. Trötta, ledsna och okoncentrerade elever har svårt att lära sig i skolan.

I många fall beror det i grunden på att barnet hamnat i felaktiga levnadsvanor.

Under de senaste 20-25 åren har en ”digital revolution” skett. Samhället är igång dygnet runt och allt går fort. Risken finns att vi hamnar i ständig uppkoppling och glömmer vårt grundläggande behov av återhämtning. Idag måste vi aktivt värna vår dygnsvila, en bra och regelbunden kosthållning, motion och tid för lugn, ro och natur. Annars mår vår hjärna och kropp i längden inte bra.

QLeva är ett material om hållbar livsstil som är tänkt att genomsyra grundskolan. Det ska återkomma åldersanpassat vid något eller några tillfällen i varje stadium enligt följande;
i F-klass – åk 1, åk 2-3, åk 4-5, åk 6-7 och åk 8 – Gy 1.

Idén med materialet är att kunskapen om kroppen och hjärnan ska spridas brett till elever och deras vårdnadshavare. Med inspirerande bildmaterial erhålls förståelse och genom repetitionen befästs kunskapen. Vårdnadshavarna inkluderas vid föräldramöten så att den hållbara livsstilen blir allmän kunskap. Elevhälsan (skolsköterskan) kan vara delaktig och stödjande för pedagogerna i livsstilsundervisningen, särskilt vid föräldramöten.

Läromedlet QLeva vänder sig till:

Elever
Vårdnadshavare
Pedagoger
Elevhälsan (främst skolsköterskan)

Läromedlet QLeva för en årskurs består av:

 1. Information till skolledare/rektorer
 2. Bildspel till barnen (4 st)
 3. Manus till pedagog för bildspelen till elever(4 st)
 4. Elevhäfte (bilder)
 5. Handledning till pedagoger
 6. Bildspel till föräldramöte
 7. Manus till pedagog för bildspel föräldramöte
 8. Informationsbrev och -folder till föräldrar
 9. Handledning till Elevhälsan (skolsköterskan)
 10. Affischer (kan t ex sättas upp i ditt väntrum)
 11. Förslag på grupparbeten

Till dig som skolsköterska

Arbetet med eleverna

Allra först får elever och vårdnadshavare besvara frågorna kring levnadsvanor i QLeva-appen. Poängresultatet visar på om det finns förbättringsområden och varje elev/förälder kan sedan jobba för bättre poäng. Tanken är att efter avslutat QLeva-arbete besvara frågorna igen och kunna se förbättringen.

Lämpligen visas bildspelen av pedagog jämnt utspritt under höstterminen, t ex en gång i månaden sept-dec. Tanken är att med bildspelen sätta ett avstamp i samband med att eleven börjar skolan. Materialet är anpassat efter elevernas ålder och dess kognitiva nivå. De fyra bildspelen består vardera av ett antal bilder, till vilka det finns talarmanus.

Varje bildspel avslutas med att eleverna får sitt personliga elevhäfte utdelat. Där finns bilder att fundera vidare kring och kanske någon inspirerande uppgift eller frågor till eleven. Pedagogen kan också, fritt efter bildspel och kanske ritande, spinna vidare i diskussion med eleverna om hur det ser ut i deras liv kring dagens ämne.

Bilderna i elevhäftet påminner om de i bildspelen. Eleverna får jobba med häftet en stund och svarar på eventuella frågor som kommer upp. Fram till och med årskurs 4 uppmanas eleverna att ta med hem och visa och prata om häftet med sina föräldrar. Häftet tas sedan tillbaka till skolan efter signering av vårdnadshavaren.

Arbetet med föräldrarna

Lika viktigt som att ge eleverna dessa grundläggande kunskaper är att få med föräldrarna i medverkan för en hållbar livsstil. Den informationen är tänkt att de ska få i samband med det första föräldramötet. Det blir som en investering för att få piggare, men också lugnare, elever i klassen framöver.

Föräldrarna presenteras ett bildspel och även här finns färdigt talar-manus för den som presenterar det. Vid presentationen är du som skolsköterska närvarande för att kunna vara behjälplig och svara på frågor kring innehållet om livsstil, kroppen, gränssättning mm. Efter avslutad presentation är det lämpligt med en frågestund, varefter alla får ett informationshäfte med föräldravägledning. Inför starten av QLeva-arbetet uppmanas vårdnadshavarna att besvara QLeva-appens frågor.

Genom att de yngre eleverna sedan kommer hem och visar sitt elevhäfte för föräldrarna, befästs kunskapen hos såväl barn som föräldrar.

Samarbetet med pedagogen

I början av terminen kommer pedagog och skolsköterska överens om en lämplig kväll då man tillsammans kan medverka vid föräldramöte.

Om pedagogen sedan, under livsstilsarbetets gång, märker att någon elev faller ut, d v s har en oroväckande livsstil, ska hen kunna ta direkt kontakt med skolsköterskan. Du kallar sedan eleven och föräldrarna till ett särskilt hälsosamtal. På detta vis kommer elevhälsan in tidigt och kan arbeta förebyggande för en hållbar livsstil, vilket är ett av elevhälsans huvudmål.

Slutligen

Införandet av QLeva kommer i slutändan att spara in arbete för dig som skolsköterska. Du deltar i föräldramötet, men genom att QLeva införs i undervisningen kommer elever och föräldrar att få ökad och likartad kunskap om goda levnadsvanor. Chansen ökar att eleverna kommer att må bättre.

Målsättningen är piggare och gladare elever som blir lättare att undervisa. En vinst för alla inblandade och en investering i våra unga och framtiden.

 

Lycka till!

Eventuella frågor kring materialet eller dess användning mottages och besvaras av

Åse Victorin , ase.victorin@gmail.com        www.qleva.se