Information till verksamhetschefer & behandlare inom vården

Information om lärverktyget QLeva – ett webbaserat material om kroppen och hållbar livsstil som ska hjälpa unga till psykisk och fysisk hälsa och en god inlärning.

QLeva – Hjälp till hälsa och lärande

QLeva är ett lärverktyg som har tagits fram för barn och ungdomar, från skolålder upp till tonåren. QLeva kan användas förbyggande och hälsofrämjande, men även behandlande, för de som söker för lättare psykiska besvär i primärvården. Den psykiska ohälsan har ökat bland unga i Sverige och denna trend måste vi vuxna gemensamt arbeta för att bryta. Trötta, ledsna och okoncentrerade elever klarar skolan sämre eftersom hälsa och lärande går hand i hand.

I många fall beror måendet i grunden på att barnet, med för svagt vuxenstöd, hamnat i dåliga levnadsvanor.

Med QLeva lär sig patienten, med åldersanpassat språk, hur man tar hand om hjärnan, kroppen och varandra för att må bra. Materialet bygger på medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är framtaget av barn- och skolläkaren Åse Victorin som har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och hållbar livsstil. Eftersom föräldrastödet är avgörande inkluderas och engageras även vårdnadshavare i QLeva-arbetet.

Under de senaste 20-25 åren har en ”digital revolution” skett. Samhället är igång dygnet runt och allt går fort. Risken finns att vi hamnar i stress med ständig uppkoppling och glömmer vårt grundläggande behov av återhämtning. Idag måste vi aktivt värna vår dygnsvila, en bra och regelbunden kosthållning, motion och tid för lugn, ro och natur. Annars mår vår hjärna och kropp i längden inte bra.

QLeva finns nu åldersanpassat och kan användas såväl i skolan som inom vårdens första linje, när unga söker hjälp och konstateras vara på väg in i psykisk ohälsa.

Åldersmässigt kategoriseras barnen utifrån årskurs i skolan enligt följande:
F-klass – åk1, åk 2-3, åk 4-5, åk 6-7 och åk 8-Gy 1 (fungerar ända upp till Gy 3)

QLeva utgår från två barn, Hanna och Filip, som känns igen och ”växer med” barnen för att till slut bli tonåringar. Man väljer material efter patientens ålder/årskurs. Med inspirerande bildmaterial erhålls förståelse och genom repetition befästs kunskapen. Inom vården kan behandlare välja att visa bildspel i mindre grupp eller enskilt. Därefter arbetar patienten/eleven med elevhäftet. Föräldrar får skriftlig åldersadekvat föräldravägledning, vilken behandlaren går igenom med vårdnadshavarna (om det finns två – alltid båda) och man diskuterar förbättringsområden. Återbesök är viktigt för att följa upp de mål man tillsammans sätter upp.

Lärverktyget QLeva för respektive årskurs består av:
1. Information till Verksamhetschef/behandlare inom vården
2. Handledning behandlare
3. Fyra bildspel till eleverna: fyra för varje ålderskategori (totalt fem st) om kroppen och 1.sömn, 2.mat, 3.rörelse/stillasittande och 4. självkänsla/värderingar
4. Manus till behandlare/pedagog för bildspelen till elever(4 st)
5. Elevhäfte (bilder) – olika för varje ålderskategori (totalt fem st)
6. Föräldravägledning – tre olika; för små, mellan- och tonårsbarn.
7. Information om QLeva till brukare (ex i väntrum)
8. Affisch till väntrum

Behandlare får följande information

Arbetet med patienterna
När remiss inkommer, eller om man sökt vården direkt, för att ett barn eller ungdom mår psykiskt dåligt, måste somatisk orsak alltid först uteslutas. En läkare bör göra den primära bedömningen – vilka symtom föreligger, hur växer barnet, hur ser helhetsbilden ut kring barnet, hur går skolan? Om det rent somatiska kan frias och diagnosen blir den diffusa ”psykisk ohälsa” bör vidare kartläggning göras. Den kan göras av läkare, psykolog, sjuksköterska eller kurator med hjälp av QLeva som också är behandlande.

Lämpligen går behandlaren först igenom exakt hur ett vanligt dygn ser ut för patienten, från det att hen öppnar ögonen tills de sluts för sömn på kvällen. Det ger en bra utgångspunkt för vidare samtal. QLeva presenteras som ett sätt att tillsammans; den unge, vårdnadshavarna och behandlare, förbättra levnadsvanorna för att må bättre. Man börjar med att besvara QLeva-appens frågor för att få en utgångsbild av hur livsstilen ser ut. Den unga och vårdnadshavaren svarar på varsina frågor och får sedan ett resultat i form av en stapel, som kan vara röd, gul eller grön. Grön stapel betyder goda levnadsvanor. Därefter visas bildspel 1 varefter den unge jobbar med sitt elevhäfte under tiden som behandlaren går igenom bildspel och Föräldravägledning med vårdnadshavarna.

Vid återbesöket efter en vecka går behandlare och den unge igenom elevhäftet och de personliga målen sätts upp. Därefter visas bildspel 2 och man gör en liknande uppföljning o s v. QLeva kräver således minst 4 uppföljande besök, men går att göra i mindre grupp. Man visar då bildspelet för flera ungdomar samtidigt och detta uppskattas av många, eftersom det ger bra diskussioner och man känner sig mindre ensam. De fyra bildspelen består vardera av ett antal bilder utifrån respektive tema. Till varje bild finns talarmanus för dig som behandlare.

Utifrån vad som framkommer om patienten vid genomgång av bildspel kan behandlare fritt spinna vidare i diskussion med patient och vårdnadshavare om hur det ser ut i deras liv kring dagens ämne.

Elevhäftet kan patienten med fördel läsa och jobba med i samband med besöket. Det lämnas sedan på mottagningen till nästa besök. Elevhäftet finns även att läsa digitalt om eleven vill läsa hemma under behandlingstiden. Efter avslutat QLeva-arbete behåller patienten sitt häfte.

Arbetet med föräldrarna
Lika viktigt som att ge eleverna dessa grundläggande kunskaper är att få med föräldrarna i medverkan för en hållbar livsstil. Den informationen är tänkt att de ska få i samband med det första besöket. Behandlaren ber dem först besvara QLeva-appens frågor och går igenom bildspelet för vårdnadshavare och den skriftliga föräldravägledningen (finns även digitalt) medan patienten jobbar med elevhäftet. Hemma kan man i familjen sedan ha en dialog om den information man fått. Det ger också chans till goda samtal.

GDPR
Inför arbetet med QLeva får vårdnadshavare samtycka till sitt barns medverkan i livsstilsarbetet i enlighet med GDPR.

QLeva beskriver tydligt vad man samtycker till, att samtycket lätt kan återkallas och samtliga data tas då bort. Det beskrivs vad insamlad data ska användas till – för att förbättra QLeva-materialet samt bidra till statistik och forskning kring barn och ungas hälsa på gruppnivå. All data kommer att bevaras i en databas med maximal säkerhet. Ingen data kommer att användas av tredje part.

Praktiskt till behandlaren om QLeva-appen, elevhäftet och föräldravägledningen
Allra först får elever och vårdnadshavare besvara frågorna kring levnadsvanor i QLeva-appen. Poängresultatet visar på om det finns förbättringsområden och varje elev/förälder kan sedan jobba för bättre poäng. Tanken är att efter avslutat QLeva-arbete besvara frågorna igen och kunna se förbättringen.

Elevhäftet ”Hanna och Filip” och gärna även den skriftliga Föräldravägledningen skrivs ut innan arbetet med QLeva påbörjas (även om de också finns digitalt). Patienten får ett eget häfte att skriva sitt namn, eller initialer, på högst upp på första sidan.

Tanken är att patienten (eller gruppen), efter att ha sett dagens bildspel, ska gå igenom de sidor i häftet som har med dagens bildspel att göra. Det finns alltså ett visst antal sidor i elevhäftet som hör till varje bildspel. Behandlaren försäkrar sig om att vårdnadshavaren har läst och tagit till sig innehållet i föräldravägledningen, när man går igenom det tillsammans. På så sätt får patienten och föräldrarna liknande information och det kan leda till bra samtal hemma. Patienten ska helst ta med sig sitt elevhäfte hem, men vid tveksamhet kan behandlaren ta hand om det till återbesöket.

QLeva-appens frågor besvaras både före och efter QLeva-arbetet. De blir ett bra mätinstrument för hur elevens levnadsvanor är och utvecklas samt hur stödet för bra levnadsvanor är från vårdnadshavaren. När frågorna besvaras efter att hela QLeva-arbetet slutförts kan man se sin förbättring.

Slutligen
Arbetet med QLeva kommer inte att ta mycket tid i anspråk. Minimum cirka 4 timmar plus eventuella återbesök vid behov.

QLeva ska vara ett konkret verktyg för t ex vårdcentralens psykolog för att förmedla goda levnadsvanor som främjar psykisk hälsa.

Eventuella frågor kring materialet eller dess användning mottages och besvaras av
Åse Victorin , ase.victorin@gmail.com www.qleva.se

Vad säger myndigheterna?

SKL Sveriges Kommuner och Landsting
Har arbetat med projektet Psynk - för främjande av samverkan i arbetet för en bättre psykisk hälsa bland unga.

Man poängterar likvärdighet och det systematiska kvalitetsarbetet. Man menar att hälsa och lärande är intimt sammankopplade och vill hitta goda metoder för att förebygga psykisk ohälsa.

I SKL:s framtagna ”TIDIGA LISTA” i punktform vill man börja med barnen.

I punkt 6 står att man ska sträva efter att de ska få hjälp att ta hand om sin kropp och hjärna. Hur vi skyddar vår hjärna från överbelastning och stress.

Skolverket

Regeringsuppdrag finns för att förstärka elevhälsan. Man vill öka kunskapen om detta.

Utbildar rektorer, politiker/tjänstemän, huvudmän om elevhälsans uppdrag med hälsofrämjande och förebyggande arbete samt att det behöver lyftas fram i skolans verksamhet.

Elevhälsan ska stärka elevernas möjlighet att uppnå målen. Hälsa och lärande hör ihop.

FHM – Folkhälsomyndigheten

Betonar att hälsa, lärande och skola hör ihop samt stora insatser behövs när det gäller att förmedla en hållbar livsstil. Man menar att hälsofrämjande kunskap måste förmedlas till de unga. Skolans elevhälsa skulle kunna få en mer central position i skolan.

Observera

©QLeva innebär att allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Spridning eller kopiering till annan vårdenhet är inte tillåtet. Beställning av QLeva ftill en vårdenhet betyder tillgång till allt material för det året. Inför nästa kalenderår förnyas prenumerationen automatiskt om man inte säger upp den. QLeva materialet kommer kontinuerligt att utvecklas och uppdateras. Varmt välkommen med synpunkter.