Pedagogiskt verktyg för hållbar livsstil

QLeva är ett kunskapsmaterial om hållbar livsstil med syfte att bidra till hälsa och bättre inlärning för barn. Det är tänkt att genomsyra grundskolan genom att återkomma vid något eller några tillfällen i alla stadier enligt följande: i förskoleklass-åk1, åk 2-3, 4-5, 6-7 och 8-Gy 1.

QLeva är ett webbaserat lärverktyg, en generell och hälsofrämjande och förebyggande insats för barn och unga, som startar innan problemen uppstår för att bevara den psykiskt goda hälsa som de flesta har vid skolstart. Utgångspunkten är positiv; att barn är härliga, nybakade människor som kan få ett fantastiskt liv. QLeva bidrar genom att ge förståelig kunskap och tilltro till dem själva genom att förmedla en känsla av hopp, glädje och framtidstro. QLeva är framtaget av barnläkare, att förmedlas av pedagoger och genomsyra skolan upprepat och åldersanpassat från 6 – 16 år. QLeva består av bildspel till elever och föräldrar, elevhäften och skriftlig föräldravägledning (för små- mellan- och tonårsbarn) samt handledning till pedagoger och elevhälsan.

Med QLeva blir båda barn och vårdnadshavare medvetna om hur man tar hand om hjärnan, kroppen och varandra för att må bra.

Materialet bygger på medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet. Där evidens saknas används försiktighetsprincipen och sunt förnuft, som att eftersträva en god balans mellan digitalt och verkligt liv. Upplägget gör både elever och föräldrar medvetna och elever mer välmående, vilket skapar bättre förutsättningar för inlärning.

Bakgrund

Den psykiska ohälsan har ökat bland unga i Sverige (se rapporter från Socialstyrelsen 2013 och Folkhälsomyndigheten 2018) och denna trend måste vi vuxna gemensamt arbeta för att bryta. Trötta, ledsna och okoncentrerade elever är inte undervisningsbara. Bland elever med ohållbar livsstil ser vi ökning av suicidalt beteende.

I många fall beror det i grunden på att barnet hamnat i en felaktig livsstil som rubbar den naturliga rytmen.

Människan är mycket gammal och behöver liksom andra varelser på jorden anpassa sig till naturens rytm. Det senaste århundradets tekniska utveckling har gått i ett rasande snabbt tempo. Senaste 20-25 åren har en ”digital revolution” skett. Samhället är igång dygnet runt och allt går fort. Risken finns att vi hamnar i ständig uppkoppling och glömmer vårt grundläggande behov av återhämtning. Vi måste idag aktivt värna vår dygnsvila, en bra och regelbunden kosthållning, motion och tid för lugn, ro och natur. Annars mår vår hjärna och kropp i längden inte bra.

Idén med materialet är att öka kunskapen om kroppen och hjärnan, men även att bidra till en god värdegrund och motverka mobbning. Med åldersanpassade texter och bilder underlättas förståelse och genom repetitionen befästs kunskapen. Det handlar om två barn, Hanna och Filip, som växer med eleverna för igenkänning och inspiration.

 

För eleverna visas fyra bildspel under höstterminerna någon gång i;

förskoleklass-åk 1, åk 2-3, 4-5, 6-7 och 8-9 (Gy 1).

 Teman är samma:

 1. Kroppen och sömn
 2. Kroppen och mat
 3. Kroppen och rörelse/stillasittande
 4. Självkänsla och värderingar

 (I åk 6-7 tillkommer information om kroppens utveckling och åk 8-Gy1 inkluderar alkohol och droger samt kärlek och sex.)

Efter visat bildspel får eleven arbeta i sitt arbetshäfte med frågor för vidare reflektion. Fram till åk 4 tar eleven med sig häftet hem för dialog med vuxna som får signera att så har skett. Det befäster kunskapen och främjar dialog mellan föräldrar och barn. Föräldrar inkluderas även med bildspel och skriftlig föräldravägledning på höstens första föräldramöte.

Elevhälsan är delaktig och stödjande för pedagogerna, särskilt vid föräldramöten. Arbetet görs i samverkan mellan pedagog, elevhälsa, elev och vårdnadshavare.

Ingen elev ska kunna lämna grundskolan utan kunskap om hållbar livsstil.

Utvärdering och QLeva–appen

QLeva används på skolor i Göteborg och Malmö, och utvärdering VT 2016 och 2017 gav väldigt positivt resultat från lärare, elever och inte minst föräldrar. HT 2016 introducerades QLeva-appen där elever kan ”tävla” med sig själva till bättre levnadsvanor och föräldrar har en app som testar hur de vägleder sitt barn till bra levnadsvanor. Genom dialog förälder-barn kan de synka ihop så att högre poäng kan nås – med målet en bra livsstil.

QLeva kräver ingen särskild utbildning och tar inte mycket tid. Runt fyra timmar under höstterminen plus föräldramötet. Målsättningen är piggare och gladare elever som blir lättare att undervisa - en vinst för alla inblandade och en investering i våra barn och framtiden.

Läromedlet QLeva för Förskoleklass består av: 

 1. Information till skolledare/rektorer
 2. Bildspel till barnen (4 st: om kroppen och sömn, mat, rörelse/stillasittande och självkänsla och värderingar)
 3. Manus till pedagog för bildspelen till elever (4 st)
 4. Elevhäfte (bilder)
 5. Lärarhandledning
 6. Bildspel till föräldramöte
 7. Manus till pedagog för bildspel föräldramöte
 8. Informationsbrev och -folder till föräldrar
 9. Handledning till Elevhälsan (skolsköterskan)

QLeva för samtliga årskurser består av liknande material anpassat till respektive ålderskategori.

Vad säger myndigheterna?

Regeringen har gett myndigheter i uppdrag att arbeta för en bättre psykisk hälsa hos unga.  Sveriges Kommuner och Landsting, Skolverket och Folkhälsomyndigheten är eniga om att hälsa och lärande hör ihop. Elevhälsans uppdrag som hälsofrämjande och förebyggande betonas och man vill se en tätare samverkan mellan elevhälsan och skolan i kunskapsförmedlingen. En bra skola arbetar aktivt och långsiktigt upprepat för en hållbar livsstil.