För pedagoger

Handledning till pedagoger om läromedlet QLeva – ett material om kroppen och hållbar livsstil som ska bidra till friska, pigga elever och en god inlärning.

QLeva – Hjälp till hälsa och lärande

QLeva är ett läromedel som har tagits fram för grundskolan för att främja en hållbar livsstil och psykisk hälsa för alla barn. Det är framtaget av barn- och skolläkaren Åse Victorin som har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och livsstil.

Den psykiska ohälsan har ökat bland unga i Sverige på senare år trots, eller kanske på grund av, vår höga materiella standard. Denna trend måste vi vuxna gemensamt arbeta för att bryta. Trötta, ledsna och okoncentrerade elever är inte undervisningsbara. 

I många fall beror det i grunden på att barnet hamnat i en felaktig livsstil.

Människan som varelse är mycket gammal och är liksom andra varelser på jorden anpassad till naturens rytmer. Det senaste århundradets utveckling har gått i ett rasande snabbt tempo. Under de senaste 20-25 åren har en ”digital revolution” skett. Samhället är igång dygnet runt och allt går fort. Risken finns att vi hamnar i ständig uppkoppling och glömmer vårt grundläggande behov av återhämtning. Idag måste vi aktivt värna vår dygnsvila, en bra och regelbunden kosthållning, motion och tid för lugn, ro och natur. Annars mår vår hjärna och kropp i längden inte bra.

QLeva är ett undervisningsmaterial om hållbar livsstil som är tänkt att genomsyra grundskolan. Det återkommer åldersanpassat för varje stadium i förskoleklass, åk 2, 4, 6 och 8.  Tanken med materialet är att kunskapen om kroppen och hjärnan ska spridas brett till alla Sveriges barn. Med inspirerande bildmaterial erhålls förståelse och genom repetitionen befästs kunskapen. Vårdnadshavarna inkluderas vid föräldramöten så att den hållbara livsstilen blir allmän kunskap.

Elevhälsan är tänkt att vara delaktig och stödjande för pedagogerna i livsstilsundervisningen, särskilt vid föräldramöten.

Läromedlet QLeva vänder sig till:

Elever

Vårdnadshavare

Pedagoger

Elevhälsan (främst skolsköterskan)

 Läromedlet QLeva Förskoleklass består av:

  1. Information till skolledare/rektorer
  2. Bildspel till barnen (4 st)
  3. Manus till pedagog för bildspelen till elever(4 st)
  4. Elevhäfte (bilder)
  5. Lärarhandledning
  6. Bildspel till föräldramöte
  7. Manus till pedagog för bildspel föräldramöte
  8. Informationsbrev och -folder till föräldrar
  9. Handledning till Elevhälsan (skolsköterskan)

 

Till dig som pedagog i förskoleklass

Arbetet med eleverna

Lämpligen visas dessa bildspel jämnt utspritt under höstterminen, t ex en gång i månaden sept-dec. Tanken är att med bildspelen sätta ett avstamp i samband med att barnet börjar skolan. Materialet för elever i förskoleklass är anpassat efter barnens låga ålder och att de inte kan läsa. De fyra bildspelen består vardera av 5-max 6 bilder. Till varje bild finns talarmanus för dig som lärare.

Varje bildspel avslutas med att barnen får en uppgift att rita något som bildvisningen inspirerat till. De gör de i sitt eget QLeva-häfte, som de får i samband med första bildvisningen. Du kan också, fritt efter bildspel och ritande, spinna vidare i diskussion med barnen om hur det ser ut i deras liv kring dagens ämne.

Bilderna i elevhäftet påminner om de i bildspelen. Du berättar för eleverna om den rituppgift de har efter dagens bildspel. De uppmanas sedan att visa sina föräldrar och själva berätta om bilderna i häftet, vilka påminner om det du berättat om vid dagens bildspel. Häftet tas sedan tillbaka till skolan efter signering av vårdnadshavaren.

 

Arbetet med föräldrarna

Lika viktigt som att ge barnen dessa grundläggande kunskaper är att få med föräldrarna i medverkan för en hållbar livsstil. Den informationen är tänkt att de ska få i samband med det första föräldramötet. Det blir som en investering för att få piggare, men också lugnare, elever i klassen framöver.

Föräldrarna presenteras ett bildspel och även här finns färdigt talar-manus för dig som presenterande pedagog. Vid presentationen är skolsköterskan närvarande för att kunna vara behjälplig och svara på frågor kring innehållet om livsstil, kroppen, gränssättning mm. Efter avslutad presentation är det lämpligt med en frågestund, varefter alla får ett informationshäfte med föräldravägledning. Genom att barnen sedan kommer hem och visar sitt elevhäfte för föräldrarna, befästs kunskapen hos såväl barn som föräldrar.

 

Samarbetet med skolsköterskan

I början av terminen kommer pedagog och skolsköterska överens om en lämplig kväll då man tillsammans kan medverka vid föräldramöte.

Om du sedan, under livsstilsarbetets gång, märker att någon elev faller ut, d v s har en oroväckande livsstil, kan du ta direkt kontakt med skolsköterskan. Hon kallar då eleven och föräldrarna till ett särskilt hälsosamtal. På detta vis kommer elevhälsan in tidigt och kan arbeta förebyggande för en hållbar livsstil, vilket är ett av elevhälsans huvudmål.

Information till pedagogen om ELEVHÄFTE Förskoleklass

Elevhäftet ”Hanna och Filip” skrivs ut i färg innan arbetet med QLeva-materialet påbörjas.  Eftersom bilderna är så viktiga särskilt i denna ålder, bör elevhäftets bilder absolut vara i färg. Varje elev får ett eget häfte där den som kan skriva sitt namn, eller initialer, skriver det högst upp på första sidan.

Tanken är att eleverna, efter att ha sett dagens bildspel, ska gå igenom de sidor i häftet som har med dagens bildspel att göra. Det finns alltså ett visst antal sidor som hör till varje bildspel. Samma dag får eleverna ta med sig häftet hem för att berätta om bilderna för någon förälder, som sedan får signera att man sett vad ens barn lärt sig i skolan. På så sätt blir föräldrarna, förutom information på föräldramötet, påminda om skolans arbete för hållbar livsstil och budskapet blir allmän kunskap.

 Allmänt om elevhäftet, bildspelen och bilderna

Elevhäftet ska påminna om bilderna i bildspelen och barnen informeras om att de kan berätta om bilderna för sina föräldrar, efter varje genomgånget bildspel. Själva bildspelen består bara av 5-max 8 bilder för att barnen ska orka lyssna. Bildspelen kan sedan inspirera till vidare samtal med eleverna kring viktiga saker. Barnen kan ha många frågor.

Bildspelen är tänkta att visas på eleverna med ca 1 månads mellanrum under höstterminen – förslagsvis det första i början av september - december.

QLeva materialet är tänkt som ett avstamp och bör därför ligga tidigt. En god attityd till kropp, hjärna och samvaro är grundläggande för alla barn.

 

Slutligen

Arbetet med QLeva kommer inte att ta mycket tid i anspråk. Totalt cirka 4 timmar under höstterminen plus föräldramötet. Målsättningen är piggare och gladare barn som blir lättare att undervisa - en vinst för alla inblandade och en investering i våra barn och framtiden.

 Lycka till!

 Eventuella frågor kring materialet eller dess användning mottages och besvaras av

Åse Victorin , ase@qleva.se

           

Dela på...

Genvägar